[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคพ.) - กรมประมง
 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เด่นๆ
โครงการศูนย์ศึกษการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : วัน อาทิตย์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555


โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ความเป็นมาของโครงการ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาอันเป็นรูปแบบ “การจัดการทรัพยากรชายฝั่งด้านประมงและการเกษตรอย่างยั่งยืน”

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๖๑,๐๒๖ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๓ หมู่บ้าน ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ตอนในของอำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม

แนวพระราชดำริ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาเสื่อมโทรมของพื้นที่เพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรและการประมงลดต่ำลง จึงมีพระราชดำริที่จะทำการศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตที่ดินชายทะเล เพื่อแนะนำให้ประชาชนได้มีความรู้ และเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม จึงพระราชทานพระราชดำริแก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ ความว่า

“…ให้พิจารณาพื้นที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี…”

     ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระราชดำริเพิ่มเติม
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กับนายเล็ก จินดาสงวน และนายสุหะ  ถนอมสิงห์ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดจันทบุรี ความว่า

“...ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม หรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล...”

     ซึ่งจากการดำเนินงานตามแผนแม่บทที่ผ่านมา การดำเนินงานสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในระดับหนึ่ง เช่น การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยสามารถขยายผลสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบๆ ศูนย์ฯ ก่อให้เกิดรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเกิดความยั่งยืน สามารถนำผลสำเร็จไปขยายผลสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำแผนแม่บทฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ขึ้น เพื่อใช้แผนแม่บทเป็นกรอบและเครื่องมือชี้นำการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

     ๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
     ๒. เพื่อส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงกุ้งทะเล
     ๓. ศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
     ๔. เพื่อค้นคว้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     ๕. เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพประมงให้แก่เกษตรกรและนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

     - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     - ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
     - สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง

แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๕

กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง
     - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ตัว
ตัว

๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

๒. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
     ๒.๑ สาธิตการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อ
     ๒.๒ สาธิตการเลี้ยงหอยนางรมปากจีบและหอยตะโกรมแบบแขวน
     ๒.๓ สาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
     ๓.๑ การเลี้ยงกุ้งทะเล
     ๓.๒ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

ราย
ราย
ราย

๑๕๐
๑๐๐
๕๐

๔. ฝึกอบรมเกษตรกรและนักเรียน
     (หลักสูตรอนุรักษ์ทรัพยากรประมงสำหรับเยาวชน/หลักสูตรการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย)

ราย

๑๐๐

๕. ให้บริการทางวิชาการ

ราย

๑,๔๕๐

๖. ติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ครั้ง

๒๔๐

๗. ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในอ่าวคุ้งกระเบน

ครั้ง

๑๒

๘. ให้บริการด้านห้องสมุด

ครั้ง

๒๔๐

๙. งานบริการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

ราย

๓๐,๐๐๐

๑๐. ให้บริการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ราย

๓๐๐,๐๐๐

๑๑. งานบริการอาคารสถานที่

ครั้ง/ราย

๓๐๐/๒๑,๐๐๐

๑๒. แจกเอกสารวิชาการและเผยแพร่

ฉบับ

๒๐,๐๐๐

๑๓. จัดนิทรรศการ

ครั้ง

๑๔. ผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง

กิโลกรัม

๒๐,๐๐๐

๑๕. รับนักศึกษาฝึกงาน

ราย

๒๐

๑๖. ติดตามและแนะนำเกษตรกร

ครั้ง

๑๐

พื้นที่ดำเนินการ

     - เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ

     - ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙

งบประมาณ

     ๑๐,๓๕๓,๔๖๐ บาท

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

     - ภาพโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะรัง ปลากะพงขาว ปลาการ์ตูน หอยหวาน ฯลฯ) สำหรับปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ภาพจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงหอยนางรมปากจีบและหอยตะโกรมแบบแขวน
     - ภาพสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะรังจุดฟ้า ปลาหมอทะเล ปลาช่อนทะเล ปลาไหล กระเบน ฯลฯ) และการแสดงเปลือกหอยชนิดต่างๆ

     

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

 เข้าชม : 69887 ครั้ง


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เด่นๆ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12 / มี.ค. / 2555
      โครงการศูนย์ศึกษการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11 / มี.ค. / 2555