[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง
 


 ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
 หัวข้อ: ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมและเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี ๒๕๕๕

 วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม
และเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  ปี ๒๕๕๕

          วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ประธานมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม และเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ชั้น ๕ ศาลากลางร้อยเอ็ด

          ผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย  นักจัดรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมได้แก่  รายการอนุรักษ์มรดกอีสาน โดย นายประมวล พลอาษา ออกอากาศคลื่นสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม ๑๐๗.๕๐ เมกกะเฮิต อำเภอเมืองสรวง  และรายการเกษตรวัฒนธรรม โดย นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนภี ออกอากาศคลื่นวิทยุ เอฟเอ็ม ๑๐๐.๖๐ เมกกะเฮิต และระบบเอฟเอ็ม ๙๙.๗๕ เมกกะเฮิต อำเภอโพธิ์ชัย รายการประเภทปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยดีเด่น   ได้แก่ นางอัมพร โพธิยา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง   ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นายประเสริฐ อินทา นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด  และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่ นายสุวิทย์ ศรีนิล ครูอันดับ ๑ คศ ๑.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

          ผู้ที่ ได้รับ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาไทย ทั้งภาษากลางและภาษาท้องถิ่น  เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงสู่ประชาชนชาวร้อยเอ็ด   อย่างเสมอต้นเสมอปลายและได้รับความนิยมจากประชาชนที่รับฟัง มาโดยตลอด

ที่มา: ข่าว - คมกฤช  พวงศรีเคน

         บก.ข่าว - กมลพร คำนึง

         ส.ปชส. ร้อยเอ็ดเข้าชม : 969


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ 4 พ.ย. 2558
      ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ธ.ค. 2557
      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 15 ส.ค. 2557
      โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เข้าสู่ Smart Farmer” 21 ก.ค. 2557
      ประกาศเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Leader) 21 ก.ค. 2557